Vilka är era utmaningar?

Att minska IT-kostnader, eliminera onödig administration, säkerställa intäkter, minimera inlåsning eller frigöra tid till värdeskapande IT-utveckling är typiska exempel på hur vi hjälper våra kunder. Oavsett vilka IT-problem ett företag lider av är en sak säker, IT blir ett allt viktigare konkurrensmedel och ingen har långsiktigt råd att stå still. Vi har en väl beprövad förändringsmetodik och ett välutvecklat strukturkapital som hjälper våra kunder uppnå sina mål med hög kostnadseffektivitet för våra insatser. Vilka är era främsta utmaningar och behov? 

Vår metodik

Vi genomför en omfattande genomlysning av hela IT-miljön med utgångspunkt i prioriterade huvudområden. Syftet är att besvara frågor såsom: Hur kan IT anpassas för att bättre stödja verksamhetens behov, hur kan vi minska komplexitet/risk samt hur kan totalkostnad för IT reduceras samtidigt som inlåsningar minskas?

Våra rekommendationer grundas i pedagogiska och ekonomiskt underbyggda beslutsunderlag där investeringar, mervärden och eliminerade risker omvandlas till en jämförbar totalkostnad jämfört med dagens IT-miljö. 

Oavsett vad rekommendationer landar i kan vi hjälpa er genomföra och förverkliga denna förändring. Vare sig om vi agerar förändringsledare, kravställer gentemot leverantörer eller engagerar extern expertis kvalitetssäkrar vi att våra åtgärder lyckas.

Vår process

1. Nulägesanalys

Utifrån en teknisk kartläggning av er nuvarande IT-miljö sammanställer vi nuläget, lyfter fram de viktigaste kostnaderna samt klargör eventuella risker. Vår nulägesanalys anpassas efter kundens behov och innehåller typiskt en kartläggning av:

 • Teknisk plattform och IT-miljö
 • IT-styrning och organisation 
 • System och informationstillgångar
 • Kostnad för varje relevant IT-område med fokus på de viktigaste arbetsprocesserna och dess IT-stöd
 • Supportärenden
 • Riskanalys för att identifiera både teknologiska risker, informationssäkerhetsrisker och kompetensmässiga risker

2. Krav och behovsfångst

Utifrån den information som sammanställs i nulägesanalysen klargör vi verksamhetens krav och behov. Vi redogör för vilka områden som kan och bör moderniseras, kostnadsbesparingspotential samt hur eventuella risker kan hanteras. Krav- och behovsanalysen resulterar i en sammanställning av:

 • Krav per informationstillgång/system inkl. informationsklassificering
 • Verksamhetskrav (servicetider, kritiska perioder etc)
 • Underlag för katastrof- och kontinuitetsplanering
 • Ansvarskartläggning
 • Rekommenderade åtgärder för riskhantering
 • Rekommenderade åtgärder för modernisering och kostnadsbesparing

3. Strategi

Utifrån nuläge, behov och krav hjälper vi er att etablera en strategi för hur era verksamhetskrav ska tillgodoses. Vare sig om det handlar om att etablera eller revidera en IT-strategi, molnstrategi, outsourcing-strategi hjälper vi er att sätta ramarna för att lyckas.

IT-strategi/molnstrategi

Vi hjälper er att på strategisk nivå formulera hur IT ska produceras, konsumeras och organiseras. Vi hjälper er definiera hur IT-funktionen ska möta verksamhetens krav, vare sig om er ni har er IT outsourcad eller inhouse.

Outsourcing-strategi

Om outsourcing av vissa funktioner är effektivaste leveransform hjälper vi er att etablera en outsourcing-strategi. Detta arbete innebär att på övergripande nivå definiera vad som ska outsourcas, vilka typer av leveransformer som är lämpliga, i vilken mån multisourcing är relevant, vilka leverantörskriterier som är viktiga samt hur upphandlingsprocessen ska se ut.

4. Målmiljö & Roadmap

Baserat på krav- & behovsbild och etablerad strategi tar vi fram Målmiljön, d.v.s den mest kostnadseffektiva IT- och systemmiljön för er. Målmiljön kännetecknas av effektiva leveransformer (såsom molnbaserade tjänster), IT-system, IT-tjänster och IT-leverantörer som optimerar processer, minskar slöseri och främjar försäljning. Roadmap anpassas efter kundens nuläge och förutsättningar såsom befintliga avtalsinlåsningar. Resultatet från denna fas är:

 • Dokumentation av effektmål, förutsättningar och krav för Målmiljön
 • Arkitektonisk skiss 
 • Pragmatisk handlingsplan för att uppnå Målmiljö, inkl. kortsiktiga kostnadsbesparande och riskeliminerande aktiviteter
 • Investering och ROI mellan nuläge och Målmiljö

5. Genomförande

Vi hjälper er att realisera och genomföra de beslutade förändringsåtgärderna. 

Förändringsledning och kvalitetssäkring

Vi hjälper er att kravställa, projektleda, genomföra och kvalitetssäkra hela förändringsresan, eller valda delar av förändringsprojekten, såsom införandet av nya system, organisationsförändringar eller etablering av effektivare processer och arbetssätt. Om god kompetens finns internt kan vi bistå i en mer kvalitetssäkrande roll och med vårt strukturkapital.

Upphandling och konkurrensutsättning av IT-tjänster

Vi hjälper er att upphandla och kravställa nya IT-lösningar från början till slut, vare sig det handlar om en helhetsupphandling av IT-drift eller införandet av ett nytt system. Vi är experter på upphandling och upphandlingsledning, vi kan även bistå med projektledning och kvalitetssäkring.

s mer om vad vi kan hjälpa er med under Förändringsstöd!

6. Effektuppföljning

När den nya Målmiljön har realiserats, och en stabil och säker IT-drift samt styrningsmodell för denna har etablerats påbörjas förvaltningsfasen. Vi hjälper er att se till att de effektmål som har definierats uppfylls och kan hjälpa att definiera och mäta KPI:er och nyckeltal. Genom att säkerställa en effektiv styrning av IT kan oftast mer resurser allokeras till modernisering och effektivisering

Läs mer om våra tjänster Co-Pilot och IT Governance