Vi är ert stöd vid förändring!

Ofta gör vi kortare inledande insatser såsom analys av IT-kostnader med snabba kostnadsbesparingar, utvärdering eller omförhandling av outsourcingleveranser, etablering av IT-strategi & IT-omorganisering, nuläges- & behovsanalys eller säkerhetsworkshop utifrån riskanalys.

Nuläges- och Behovsanalys

Vi genomför en genomlysning av hela IT-miljön med utgångspunkt i överenskomna prioriterade huvudområden. Syftet är att besvara frågor såsom: Hur kan IT anpassas på kort och lång sikt för att bättre stödja verksamhetens behov, hur kan vi minska komplexitet/risk samt hur kan totalkostnad för IT reduceras samtidigt som inlåsningar minskas?

Katastrofhantering och kontinuitetsplanering

Vi tar fram en katastrof- och kontinuitetsplan för olika system- och informationsobjekt utifrån en klassificering av krav på tillgänglighet, säkerhet, spårbarhet och riktighet.

Benchmarking

Vi utvärderar hur interna resp. outsourcade IT-tjänster marknadsmässigt klarar konkurrensen mot de effektivast producerade tjänsterna. Resultatet lyfter fram tjänster där det finns besparingspotential och därför anledning att agera för förändring eller omförhandling.

Molnexpertis

Möjligheten att nyttja publika IaaS-, PaaS- och SaaS-tjänster framgångsrikt ligger i att inte försöka “göra gammalt med nya verktyg” utan att våga tänka helt nytt. Vi är sedan länge över den tröskeln och ligger i absolut framkant när det gäller hur man konkret når nyttan med molnbaserad infrastruktur och hybrida IT-miljöer. 

Arkitektur

Än så länge är inte alla IT-miljöer redo lämna marken, vilket kan bero på flera skäl. Leveransmodellen i molnet är inte alltid optimal för den mer statiska IT-miljön, eller så sitter ni fast i ett långt avtal eller lösning med många beroenden. Oavsett om det handlar om optimering av prestanda, funktion eller kostnad kan vi bistå med expertrådgivning.

Software as a Service

Webbaserade system (SaaS) kan ge många vinster. Minimerad administration, förkortade processledtider, ökad mobilitet, lägre IT-kostnader och flexibla avtal. Vi bistår i att hitta rätt i det stora utbudet av nya ”Best of Breed”-system och hur man får dessa att samspela integrerat för att stödja era processer.

Vår systemerfarenhet är störst inom säljprocesser, IT-hantering, ekonomiprocesser samt projekt- och resurshantering. Vi stödjer er även i systemupphandling och avtalsförhandling utifrån ett helhetsperspektiv, d.v.s. med hänsyn till era praktiska förutsättningar och IT-mässiga “arv”.

Lyckad outsourcing
Med vår långa erfarenhet från outsourcing-branschen vet vi vad som skiljer lyckade från misslyckade outsourcing-resor. Oavsett om ni planerar eller redan befinner er i extern IT-drift så stödjer vi er i hur olika IT-tjänsteområden lämpligast delas upp och hur IT-kostnader för externt köpta tjänster optimeras. Rätt gjort är detta grunden för en långsiktigt kostnadseffektiv IT-miljö – idag allt oftare i en multisourcing-miljö.
 
Konkurrenskraftiga IT-kostnader över tid
Vi är ert expertstöd i benchmarking, upphandlingar av system och IT-tjänster och säkerställer att avtalade tjänster och avtal/SLA:er är konkurrenskraftiga, även på sikt. Hur undviks dolda kostnader och att tvingas betala för saker man trodde ingick när man valde sina IT- och systemleverantörer? Anpassningar, migreringar, integrationer, uppgraderingar och support är bara några exempel på områden som ofta växer till konflikter vid outsourcing- och systemupphandlingar.
 
Effektiviseringspotential med modernare leveransformer
Vi kan fallgroparna och nomenklaturen i IT-branschen och med vår tekniska kompetens om leveransformer och systemarkitektur kan vi hjälpa er att för olika IT-tjänsteområden och systemalternativ dokumentera nuvarande kostnader och realistisk kostnadsbesparing med IaaS, PaaS, SaaS och Hybrid IT.

Riskanalys

Våra riskanalyser resulterar i en konkret beskrivning av nuvarande risker med kategorisering utifrån påverkan- och sannolikhetsgrad. Utöver att identifiera era risker, rekommenderar vilka åtgärder som effektivast hjälper er att mitigera risken.

Informationsklassificering

Det går inte att skydda vad man inte känner till. Vi hjälper er att identifiera,  klassificera och dokumentera era informationstillgångar så att er information kan skyddas och hanteras på bästa möjliga sätt. Att ha sin information klassificerad är alltid en grundförutsättning för att kunna möta efterlevnadskrav såsom GDPR eller för att lyckas med en upphandling av IT-tjänster.

Säkerhetsworkshops 

MissionPoint har lång, bred och praktisk erfarenhet av hela informationssäkerhetsområdet. Nya tekniska förutsättningar ger effektiva möjligheter att hantera de allt större hoten mot informationsintegritet och säkerhet vi idag möter. Vi har stor vana att leda säkerhetsworkshops med IT-ledningar/företagsledningar

Styrdokumentation

En grundförutsättning för framgångsrik IT-styrning är att de styrande IT-dokumenten är genomarbetade samt att de anknyter till verksamhetens egna krav såväl som efterlevnads- och regulativa krav. Vi hjälper er att ta fram eller uppdatera er IT-strategi, IT-policy, riktlinjer och instruktioner, kontinuitet- och katastrofplaner etc. 

Ofta leder förändringsstöd till att vi genomför vidare insatser och åtaganden hos våra kunder!

Läs mer om våra övriga tjänster här!