Hur förtjänas titeln Trusted Advisor?

Idag kallar sig många i IT-branschen för Trusted Advisors. Vi tycker att begreppet Trusted Advisor idag är brett missbrukat.

Många säljare av IT-system och IT-tjänster kallar sig gärna Trusted Advisors. Det kan man förstås ha alla möjliga synpunkter om men är så uppenbart att vi inte ens går vidare på det spåret. Däremot är det även vanligt att konsulterande och rådgivande företag har intäktsbringande partnerskap med IT-leverantörer. Resultatet av dessa projekt riskerar förstås att orienteras mot de lösningar och system som konsultföretagen tjänar extra pengar på och som affärsmodellen ibland delvis bygger på.

En annan utmaning med att hitta pålitliga Trusted Advisors är att kostnaden blir för hög för mindre och medelstora verksamheter. Det finns många IT-konsultföretag som erbjuder konsulter med djup kompetens inom smala IT-fält i syfte att vägleda och modernisera. För att en rådgivande konsultinsats ska leda till ett önskvärt resultat krävs dock även ett samförstånd kring prioriteringar, helhetsperspektiv och den långsiktiga roadmapen och strategin. Det leder gärna till att ett stort konsultteam engageras. Stora verksamheter har ofta en IT-budget som rymmer den kombination av spetskompetenser som krävs för utveckla verksamheten framåt och kan svara upp mot kravet på en nära samverkan mellan personer med djup insikt om verksamheten och de externa konsult-teamen. Utan detta finns det risk för att resultatet blir lösningar utan tydlig verklighetsförankring – och ännu en teoretisk rapport som riskerar samla damm i bokhyllan.

Oberende rådgivning och kompetens ”som funktion” den mest effektiva leveransmodellen

För mindre och medelstora organisationer med relativt begränsade resurser blir detta förstås en utmaning. Vi har lång insikt i att mindre och medelstora företag behöver någon som förstår både tekniken, verksamheten och affärskraven som samtidigt kan ta ett helhetsgrepp om situationen. Någon som inte enbart kan identifiera behoven, utan även kan stödja, kvalitetssäkra och driva den förändringsresa som alla behöver genomföra. Vår långa och breda erfarenhet och kompetens inom både de nya teknologierna och moderna systemlösningarna respektive den äldre, ärvda och gamla teknologin som nästan alla medelstora verksamheter i viss mån har, innebär att vi kan hjälpa mindre/medelstora organisationer att göra sin moderniseringsresa för avsevärt lägre kostnad än vad stora företag tvingas investera i stora konsult-team och/eller egna specialister. Inte minst behövs någon som kan hålla ihop alla IT-aktiviteter samt koordinera och förändringsleda både externa och (ofta upptagna) interna parter.

Vi på MissionPoint levererar värde tack vare vår breda kompetensbas och vår unika leveransmodell som innebär att vi inte säljer någon produkt utan vårt åtagande som vi levererar effektivt via våra tjänster, genom att bygga och ständigt förbättra strukturkapital och ett effektivt teamarbete. Vårt arbetssätt innebär att våra leveranser alltid kvalitetssäkras i flera led internt i syfte att producera bästa möjliga beslutsunderlag och resultat. Detta möjligör för våra kunder att uppnå stora resultat, på kort tid, utan behöva anlita en bred pool av olika resurskonsulter.

Men givetvis krävs ibland större projekt-team och specialister som inte finns tillgängliga internt. Vi har ett stort nätverk med specialister som vi känner väl och engagerar när så krävs. Kortsiktigt är detta ett effektivt och tryggt sätt att bemanna våra uppdrag. Med lång tid i IT-branschen kan vi enkelt bemanna med rätt kompetens i uppdrag om så krävs, utan press att sysselsätta kollegor som kanske inte alls är optimala för uppdraget. Vi menar därför att tryggheten med en stor konsultativ verksamhet ibland är mer upplevd än reell, och faktiskt kan bli till en nackdel för kunden.

Vad vi anser krävs för att kalla sig Trusted Advisor?

Men alla behöver också kunna lita på sina rådgivare – att det inte finns några dolda incitament bakom rekommendationerna. MissionPoint är helt neutrala IT-rådgivare som inte har, och aldrig kommer att ha, någon vinst av att våra kunder väljer en viss leverantör, ett visst system eller viss tjänst. Vi vet hur enkelt det kan vara, framförallt tidigt i ett bolags historia, att ta (vad vi kallar) genvägar genom att på olika sätt ta betalt från leverantörssidan för att snabbare nå tillväxt. Vi är både stolta, och idag oerhört nöjda, över att vi aldrig valde den vägen.

Vi menar också att rollen som ”Trusted advisor” är en roll som man måste förtjäna. Vi låser inte in våra kunder i långsiktiga åtaganden utan genomför oftast en förändringsresa under vilken vi bevisar oss innan vi går in i ett mer långsiktigt åtagande som kundens neutrala förändringspropeller och omvärldsbevakare. Vår mission är att förtjäna denna roll – en roll vi ser att nästan alla medelstora verksamheter har behov av idag.

Vem som helst kalla sig för Trusted Advisor, men för att i sann mening leva upp till det krävs en bevisad förmåga och neutralitet bakom de rekommendationer man ger sin kund!

IT-styrning som tjänst – effektiv rådgivning och kravställning

Vi säkerställer effektivt att våra kunder följer med i den snabba IT-utvecklingen genom att ta ett proaktivitetsansvar och att axla rollen som våra kunders Trusted Advisor men också som dirigent och den sammanhållande länken för mindre verksamheter och dess leverantörsomgivning. Vi har med detta i åtanke paketerat tjänster med väl beprövad metodik och bevisat resultat, som syftar till att, för endast kundens bästa, säkerställa att våra kunder;

 • upprätthåller:
  • en långsiktig konkurrenskraftig IT-miljö
  • en modern IT-miljö som bidrar till affärsnytta
  • effektiva processer, arbetssätt och organisation för IT-styrning
  • en god nivå av IT- och informationssäkerhet som svarar mot verksamhetens behov
 • besparar:
  • tid för verksamheten
  • felaktiga och onödiga kostnader
 • möjliggör:
  • ekonomiska resurser och tid till mer värdeskapande aktiviteter
  • effektiva och enklare beslutsprocesser

Läs mer om vår tjänst IT Governance här!

Dela inlägg!