Vi hjälper er säkra era informationstillgångar

Vi har många års erfarenhet av strukturerat Informationssäkerhetsarbete och ett gediget strukturkapital för snabbt och kostnadseffektivt uppnå resultat. Oavsett om det handlar om ge er råd kring tekniska lösingar, befintliga rutiner, styrande dokument eller att påbörja informationssäkerhetsarbetet från grunden kan vi bistå. Exmepel på konkreta områden vi kan hjälpa er med är:

 

Inspirations-workshops

Vi tydliggör på strategisk nivå externa hot och risker såväl som att belysa vilka åtgärder som är mest effektiva

Vill du veta mer?

Klicka här!

Informations-klassifiering

Vi kartlägger & klassificerar era informationstillgångar så att dessa kan skyddas enligt era krav

Vill du veta mer?

Klicka här!

Riskanalyser

Vi hjälper er att kartlägga risker och hot i er omvärld såväl som att planera för hur dessa risker kan mitigeras

Vill du veta mer?

Klicka här!

Teknisk kartläggning & kravställning

Vi hjälper er säkerställa en adekvat teknisk skyddsnivå genom att anamma modern och smart teknik

Vill du veta mer?

Klicka här!

Kontinuitets-planering

Vi hjälper er planera inför för katastrofscenarion och långsiktigt säkerställa kostnadseffektivet

Vill du veta mer?

Klicka här!

Projektledning

Vi hjälper er att projektleda och kvalitetssäkra era IT-säkerhetsprojekt

Vill du veta mer?

Klicka här!

Nuläges & behovsanalys

Vi tar ett helhetsgrepp om nuläget för att klargöra gapet mellan nuläget och börläget

Vill du veta mer?

Klicka här!

Due Dilegence

Vi hjälper er att analysera ett företags tekniska lösningar och förutsättnignar inför ett förvärv eller fusion

Vill du veta mer?

Klicka här!

"Det går inte att skydda vad du inte känner till"

Kartläggning

Informationssäkerhetsarbetet börjar med att identifiera vilka era informationstillgångar är och hur nuläget ser ut.

Analys

När informationstillgångarna har identifierats klassificerar vi dessa tillsammans, analyserar er verksamhet samt risker och hot i er omvärld, både ur ett organisatoriskt och tekniskt perspektiv.

Planering

Utifrån era krav hjälper vi er att planera, prioritera de organisatoriska och tekniska förändringar som krävs för att möta era interna och externa krav så att ni på enklast möjliga vis kan ta er från nuläget till börläget.

Utforma & skydda

Vi hjälper er realisera era mål och mitigera risker genom att säkerställa att en adekvat skyddsnivån uppnås, samt att säkerställa att stöd finns för att följa upp, agera och rapportera incidenter i enlighet med era behov.

Följ upp

Vi säkerställer att det finns tekniskt stöd och rutiner för att informationssäkerhetsarbete löpande följs upp, revideras och utvecklas.