Säkra era informationstillgångar

Vi har många års erfarenhet av strukturerat informationssäkerhetsarbete och ett gediget strukturkapital för att snabbt och kostnadseffektivt uppnå resultat. Vi hjälper er att påbörja informationssäkerhetsarbetet från grunden eller ger ett mer specifikt stöd och konkreta råd kring tekniska lösningar, befintliga rutiner och upprättande av styrande dokument för en förbättrad informationssäkerhet. Exempel på konkreta områden vi kan hjälpa er med är:

Informationssäkerhets-workshops

Vi tydliggör på strategisk nivå externa hot och risker samt belyser vilka åtgärder som är mest effektiva utifrån era förutsättningar

Kartläggning & klassificering

Vi kartlägger & klassificerar era informationstillgångar så att dessa kan skyddas enligt era krav

Risk- och sårbarhetsanalyser

Vi hjälper er att kartlägga risker och hot i er omvärld och tar fram åtgärder eller planerar för hur dessa risker bör hanteras

Teknisk kravställning & arkitektur

Vi hjälper er säkerställa ett adekvat tekniskt skydd etableras eller förbättras så att informationen kan skyddas i enlighet med dess värde

Informationssäkerhets-workshops

Vi tydliggör på strategisk nivå externa hot och risker såväl som att belysa vilka åtgärder som är mest effektiva utifrån era förutsättningar

Kartläggning & klassificering

Vi kartlägger & klassificerar era informationstillgångar så att dessa kan skyddas enligt era krav

Risk- och sårbarhetsanalyser

Vi hjälper er att kartlägga risker och hot i er omvärld och tar fram åtgärder eller planerar för hur dessa risker bör hanteras

Teknisk kravställning & arkitektur

Vi hjälper er säkerställa ett adekvat tekniskt skydd etableras eller förbättras så att informationen kan skyddas i enlighet med dess värde

Styrande dokumentation

Vi hjälper er att etablera styrande dokumentation för hur informationssäkerhets-arbetet ska bedrivas för att möta era krav

Kontinuitetsplanering

Vi hjälper er säkra upp er information och att planera för hur incidenter och katastrofscenarion bäst hanteras

Etablering av arbetssätt

Vi hjälper er etablera processer, rutiner och arbetssätt för att informationssäkerheten ska upprätthållas enligt beslutad nivå i takt med att omvärlden förändras

Projektledning

Vi projektleder och kvalitetssäkrar de aktiviteter och projekt som krävs för att säkerställa den beslutade skyddsnivån

Styrande dokumentation

Vi hjälper er att etablera styrande dokumentation för hur informationssäkerhets-arbetet ska bedrivas för att möta era krav

Kontinuitetsplanering

Vi hjälper er säkra upp er information och att planera för hur incidenter och katastrofscenarion bäst hanteras

Etablering av arbetssätt

Vi hjälper er etablera processer, rutiner och arbetssätt för att informationssäkerheten ska upprätthållas enligt beslutad nivå i takt med att omvärlden förändras

Projektledning

Vi projektleder och kvalitetssäkrar de aktiviteter och projekt som krävs för att säkerställa den beslutade skyddsnivån

Metodiskt informationssäkerhetsarbete

Kartläggning

Informationssäkerhetsarbetet börjar med att identifiera vilka era informationstillgångar är och hur nuläget ser ut.

Analys

När informationstillgångarna har identifierats klassificerar vi dessa tillsammans, analyserar er verksamhet samt risker och hot i er omvärld, både ur ett organisatoriskt och tekniskt perspektiv.

Planering

Utifrån era krav hjälper vi er att planera, prioritera de organisatoriska och tekniska förändringar som krävs för att möta era interna och externa krav så att ni på enklast möjliga vis kan ta er från nuläget till börläget.

Utforma & skydda

Vi hjälper er att hantera risker genom att etablera en adekvat skyddsnivå enligt era krav samt hjälper er organisation att etablera ett löpande informationssäkerhetsarbete.

Följ upp

Vi säkerställer att det finns tekniskt stöd och rutiner för att informationssäkerhetsarbetet löpande följs upp, revideras och vidareutvecklas.