Effektivisering med tydliga resultat

Vi har ännu inte träffat den kund där vi inte kunnat bidra med kostnadsbesparingar, ökad säkerhet, förbättrat IT-stöd och bättre flexibilitet genom någon av våra kortare fokuserade insatser såsom benchmarking, utvärdering av outsourcingleveranser, optimerad sourcingstrategi, nuläges- & behovsanalys, IT-omorganisering etc.

Vår välbeprövade arbetsmetodik och vårt gedigna strukturkapital innebär att vi kan hjälpa er att uppnå stora resultat med en relativt liten insats.

Maximera effekten av era IT-investeringar

Benchmarking

Vi utvärderar hur interna resp. outsourcade IT-tjänster marknadsmässigt klarar konkurrensen mot de effektivast producerade tjänsterna. Resultatet lyfter fram tjänster där det finns besparingspotential och därför anledning att agera för förändring eller omförhandling.

Nuläges- & behovsanalys

En genomlysning av hela IT-miljön med utgångspunkt i överenskomna prioriterade huvudområden med syftet att besvara frågor som: Hur kan IT anpassas på kort och lång sikt för att bättre stödja verksamhetens behov, hur kan vi minska komplexitet/risk samt hur kan totalkostnad för IT reduceras samtidigt som inlåsningar minskas?

IT-upphandling

Med vår långa erfarenhet från outsourcing-branschen vet vi vad som skiljer lyckade från misslyckade outsourcing-resor. Oavsett om ni planerar eller redan befinner er i extern IT-drift så stödjer vi er i hur olika IT-tjänsteområden lämpligast delas upp och hur IT-kostnader för externt köpta tjänster optimeras.

Förändringsledning

Vi tar ett helhetsgrepp över IT-läget både ur ett tekniskt, säkerhetsmässigt, organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv. Vi hjälper er att definiera er Målmiljö genom att tillsammans med er sätta upp en tydlig roadmap för hur vi tillsammans tar oss dit. Ni får kontroll över läget så att fokus kan skifta från problem mot att realisera de effektmål vi tillsammans har etablerat.

Informationssäkerhetsanalys

Med vår välarbetade metodik för informationssäkerhetsanalys får ni både koll på, och kontroll över er information samt hur pass väl er skyddsnivå möter era faktiska krav och behov. Genom att identifiera, klassificera och kartlägga era informationstillgångar och skyddsåtgärder tydliggör vi gapet mellan vart ni befinner er, och borde vara i ert informationssäkerhetsarbete. Vi hjälper er sedan att täppa till eventuella gap och etablera ett metodiskt informationssäkerhetsarbete.

Systemförvaltning

En grundförutsättning för framgångsrik IT-styrning är att de styrande IT-dokumenten är genomarbetade samt att de anknyter till verksamhetens egna krav såväl som efterlevnads- och regulativa krav. Vi hjälper er att ta fram eller uppdatera era befintliga styrande dokument, etablera en effektiv modell för uppföljning och förvaltning.