Vanliga utmaningar med IT-styrning

I snabbföränderlig värld, där IT utgör en allt mer central roll för verksamheten, ställs högre krav på den som har IT-ansvaret. I mindre/medelstora verksamheter hamnar det övergripande IT-ansvaret ofta på administrativa chefer, med en omöjlig uppgift att vid sidan av sitt huvudsakliga uppdrag hänga med i denna snabba utvecklingen. Det byggs istället ett stort beroende på IT-leverantörer som ska ta ett proaktivt ansvar men där de optimala förslag, som innebär intäktsminskning för leverantören, aldrig kommer upp på bordet.

Digitalisering har blivit ett konkurrensmedel
 • Företag som inte arbetar aktivt med digitalisering tappar över tid i konkurrenskraft, även som arbetsgivare
 • Digitalisering är inte ett projekt utan ett ständigt pågående arbete
 • Modernt IT-stöd är en viktig konkurrensfördel både gentemot konkurrenter och för att attrahera rätt kompetens
Allt högre krav ställs på beställare p.g.a. snabb förändringstakt och högre komplexitet
 • Förhålla sig till ”multi sourcing” och ständig tillväxt av nya tjänster
 • Kunder, leverantörer, verksamheten och företagets medarbetare ställer allt högre krav på IT
 • Säkerhetshot blir alltmer sofistikerade & komplexa
 • Efterlevnad blir allt mer krävande och komplext
Den ”ofrivillige IT-chefen” har en omöjlig uppgift vid sidan av sitt ordinarie arbete
 • Göra rätt vägval i en snabbt föränderlig IT-värld
 • Hinna med att omvärldsbevaka nya tjänster och teknologier
 • Driva IT-projekt och upprätthålla en kontinuerlig IT-plan
Kostnadsuppföljning kräver god förståelse för IT
 • De flesta företag har p.g.a. kunskapsunderläge gentemot leverantörer (saknas fortsättning, förslag:) inte insikter för att kunna ifrågasätta felaktigheter i fakturor
 • Kostnader för t.ex. backup, lagring och licenser är ofta alltför höga då detta mycket sällan är optimerat
Förutsättningar för att lyckas saknas
 • Den ”ofrivillige IT-chefen” har för låg IT-kompetens
 • Bristande dokumentation samt en ostrukturerad och komplex IT-miljö
 • Avsaknad av en oberoende part att bolla idéer med
 • Svårt att göra prioriteringar och att driva igenom beslutade förändringar 

Varför IT Governance?

 • Ny teknik hotar IT-leverantörernas intäkter
 • IT-leverantören tillför främst proaktivitet som också gynnar leverantören
 • Kund och leverantör förstår inte varandras förutsättningar och verksamheter tillräckligt bra.
 • Statisk leverans bygger teknisk skuld som gör förändringar ännu svårare
 • Långa avtalstider med låg flexibilitet och högt ”golv” förhindrar förändringar och moderninseringar
 • Den trogne och mest lojala kunden är den som betalar mest

Vårt åtagande

Vi frigör den “ofrivillige IT-chefen” genom att ta ett helhetsgrepp om kundens IT-styrning, axla det proaktiva ansvaret, säkerställa effektiv IT och konkurrenskraftig IT-kostnad.

 • IT-arkitektur – proaktivt säkerställa att IT-miljön följer med i teknikutvecklingen och övergripande säkerhetskrav
 • Säkerställa att förändringar och beslut fattas i enlighet med IT-strategi
 • Säkerställa att ansvar är tydligt fördelat internt och externt
 • Löpande rådgivning
 • Upprätthålla löpande aktivitetsplan med 12 månaders horisont
 • Prioritering och uppföljning av IT-aktiviteter
 • Uppföljning av tekniska och ekonomiska nyckeltal (SLA:er, kostnader etc.)
 • Löpande kontroll av IT-fakturor
 • Ärendeanalys
 • Kravställning gentemot leverantörer
 • Outsourcing-trender
 • Relevanta teknologier, system och lösningar
 • Regulatoriska krav & säkerhet
 • Bevakning och hantering av avtalens sluttidpunkt

Vår metodik

Vår metodik är utvecklad för att säkerställa en kvalitativ och kontinuerlig IT-styrning med kostnadseffektivitet som ledord. Tjänsten bygger på ett “årshjul” som anpassas efter ert räkenskapsår och verksamhet. 

I kvartalsmöten är fokus på uppföljning av IT-leveransen, IT-planen samt omvärldsbevakning. Mellan kvartalsmöten hålls kortare avstämningsmöten kring förändringsaktiviteter, kontinuerlig kontakt i olika frågor och leverantörsmöten
 
Vi utför dessutom kvartalsvisa insatser med olika fokusområden vilket samordnas med övriga kunder för att uppnå kostnadseffektivitet i tjänsten. Kundens styrdokument upprätthålls kontinuerligt i syfte att göra svåra beslut lättare att fatta.

Förväntade effekter

 • Upprätthållande av en modern, konkurrenskraftig och flexibel IT-miljö
 • Effektivare styrning och hantering av IT-frågor
 • Förbättrad insikt och kontroll över kostnader & avtal
 • Förbättrad dokumentationsnivå och tydligare ansvarsfördelning
 • Kortare och enklare beslutsprocesser
 • Kortare startsträcka vid upphandling och projekt