Att säkerställa konkurrenskraftig IT

I en snabbföränderlig värld, där IT utgör en alltmer central roll för företagens konkurrenskraft, ställs högre krav på den som har IT-ansvaret.
I mindre/medelstora verksamheter hamnar det övergripande IT-ansvaret ofta på administrativa chefer eller ensamma IT-chefer/CIO:er, med en omöjlig uppgift att hänga med i den snabba IT-utvecklingen. Det byggs istället ett stort beroende till IT-leverantörer som förväntas ta det huvudsakliga proaktiva ansvaret, där de lösningar som innebär intäktsminskning för leverantören ofta inte kommer upp på bordet. Detta resulterar långsiktigt i en kostsam och ineffektiv i miljö.

Våra tjänster för IT-styrning

Cost Control

Ni får en övergripande men även detaljerad insikt i era IT-kostnader genom enkelt visualiserade och kategoriserade IT-kostnader. Det framgår tydligt om kostnader inte är konkurrenskraftiga eller avtalsenliga eller om de avviker från budget, vilket gör det möjligt att vidta åtgärder i god tid.

Advisory

Ni följer med på vår Omvärldsbevakning, får stöd i IT-planeringen och tillgång till hela vårt expert-team. Med vårt verktyg Insight får ni en lättöverskådlig bild av er IT-miljö, kontroll över era servrar, klienter, licenser liksom säkerhetshot och risker så att IT-besluten både blir datadrivna och enklare att fatta.

Co-Pilot

Ni får ett vardagligt bollplank i frågor som arkitektur, informationssäkerhet och proaktiv omvärldsbevakning samt ett stöd med strategi, IT-styrning och kostnadskontroll. Vi hjälps åt att prioritera och säkerställa genomförandet av en kontinuerligt uppdaterad IT-plan.

IT Governance

Vi tar ett helhetsgrepp om IT och säkerställer kontinuerligt IT-planen med rätt prioriterade aktiviteter och att dessa genomförs på bästa sätt. Genom kontinuerlig omvärldsbevakning, proaktiv uppföljning av IT-leveransen och kostnadskontroll säkerställs en konkurrenskraftig IT-miljö i takt med IT-utvecklingen och framarbetad IT-strategi.

God IT-styrning ger ökad affärsnytta!

För att effektivt styra IT krävs inte bara en stor portion erfarenhet utan även ett gediget intresse samt tid till omvärldsbevakning, leverantörsstyrning, kostnadskontroll, strategi och planering. Ni får genom våra tjänster kontroll över er IT-miljö och era IT-leveranser, vilket säkerställer att IT är modernt, kostnadseffektivt, säkert och svarar mot både era och omvärldens krav.

IT-styrning enligt era behov

Efter många år inom IT-branschen, med omfattande erfarenhet på leverantörssidan har vi god insikt och förståelse för vilka utmaningar som finns på både kund- och leverantörssidan i en IT-leverans. Med denna bakgrund kan vi lätt sätta oss in i era förutsättningar och krav samt agera bryggan mellan er och era leverantörer. Vi erbjuder rådgivning och konsultation med ett pragmatiskt förhållningssätt: 

Strategisk rådgivning

Ni får tillgång till erfarna IT-rådgivare som hjälper er att realisera era affärsmål med hjälp av modern och  smart IT. Vi hjälper er att upprätta en IT-strategi som speglar er affärsplan och hjälper er sen att realisera den eller bistår i enskilda frågor med rätt kompetens för ändamålet.

Ekonomisk uppföljning
& kostnadskontroll

Genom att följa upp IT-kostnader och uppmärksamma avvikelser när dem sker kan vi hjälpa er att kapa kostnader och på så sätt frigöra ekonomiska medel till modernisering och förbättring. Vi hjälper er att visualisera IT-kostnader så att svårbegripliga IT-kostnadsstrukturer blir tydliga och beslut blir enklare att fatta.

Leverantörsstyrning

Ofta finns det ett stort gap mellan kunden och leverantören för att man talar olika språk. Sällan lägger parterna ner den tid som krävs för att leveransen ska bli riktigt bra. Vi hjälper er förbättra leveransen och nå era mål genom att agera bryggan mellan verksamheten och IT-leverantören.

IT-organisation

När sourcingstrategier förändras och IT förbättras och moderniseras behöver ofta IT-organisationen anpassas. Vi är vana vid att bistå i organisatoriska frågor för att organisera IT på ett nytt och optimalt sätt, förtydliga ansvar och kan ta rollen som interim IT-ledare under förändringsresan när så krävs.

Processer & rutiner

När IT-miljön moderniseras och effektiviseras så behöver nya arbetssätt, rutiner och processer etableras. Ni får hjälp att kartlägga nuläget och synliggöra brister så att dessa kan rättas till och så att de beslutade ändringarna kan implementeras med framgång.

Dokumentation

IT-dokumentation och styrdokument är avgörande för att ha kontroll över IT. Ni får tillgång till ett rikt strukturkapital och lång erfarenhet av att få nödvändig IT-dokumentation på plats såsom systemdokumentation, riskmatriser, IT-policys, kontinuitetsplanering och katastrofplaner.