Förändringsledning & IT Governance hos Nordanö

Våren 2016 inledde MissionPoint en förstudie i syfte att kartlägga IT-situationen på Nordanö. Detta var början på en lyckosam förändringsresa som har inneburit stora kostnadsbesparingar, avsevärd modernisering, minskat personberoende, höjd säkerhet och mobilitet i arbetet.

Nordanö är ett framgångsrikt rådgivningsföretag i fastighetsrelaterade transaktioner som sedan många år ligger bakom några av de största fastighetsaffärerna i Norden. Ungefär samtidigt som MissonPoint påbörjade sin förstudie bildades Brunswick Real Estate – en sammanslagning av Leimdörfer och Sveafastigheter som flyttade till gemensamma lokaler vid Kungsträdgården. Denna företagskonsolidering ställde inte bara höga krav på ”ordning och reda” i IT-miljön, utan även omfattande krav på informationssäkerheten och därmed bl.a. nätseparering. 

Förstudien som genomfördes 2016 på Nordanö (dåvarande Leimdörfer) visade i nuläges- och behovsanalysen att de primära utmaningarna för Nordanö var ett stort personberoende, att miljön var komplex att förvalta samt att kostnaden var onödigt hög. Samtidigt som verksamhetens krav på tillgänglighet och säkerhet var höga ställde verksamheten nya krav som dåvarande miljö inte kunde möta. Det fanns många vägval att göra som försvårades ytterligare av den kommande sammanslagningen. 

”MissionPoints förstudierapport redogjorde för en tydlig och ekonomiskt underbyggd handlingsplan för hur vi skulle realisera den föreslagna Målmiljön utifrån en riskanalys. Som en del av handlingsplanen definierades både en ny arkitektur och vilka projekt som var nödvändiga att genomföra innan transformationen kunde påbörjas. Det blev tydligt att vägen framåt innebar en multisourcing för vårt IT-stöd.”  

MissionPoint fick förtroendet att realisera Målmiljön genom att leda och driva upphandlingar såväl som att kvalitetssäkra hela förändringsprocessen från början till slut. Sedan dess har namnbyte och separation av affärsenheter skett och både IT-miljön och IT-leveransen är helt utbytt, där MissionPoint lett de IT-relaterade förändringarna. Exempel på dessa förändringar inkluderar flera upphandlingar, omfattande förändringar i nätverksmiljön, migrering och införande av nya molnbaserade tjänster samt implementation av av smarta funktioner i Office 365. Även styrdokument såsom IT-strategi och IT-policy är nu på plats så att framtida beslut förenklas. 

”MissionPoint har hjälpt oss att realisera följande effektmål:

  • Effektivare tjänster och system med flexibla avtal 
  • Minskad teknisk komplexitet 
  • Uppnådd högre säkerhet och kontinuitet i harmoni med affärskrav 
  • Uppnådd tydlighet i ansvar och minskat personberoende” 

Från att ha agerat IT-chefer har nu MissionPoint tagit ett visst kliv tillbaka från det rent operativa då kapacitet-, drift- och supportansvar är upphandlat och tydligt utpekat hos externa leverantörer. MissionPoint tar dock det huvudsakliga proaktiva ansvaret och agerar övergripande förändringsledare/kvalitetssäkrare samt kravställare gentemot Nordanös IT-leverantörer då ingen IT-miljö får stanna i utvecklingen om konkurrenskraft ska upprätthållas.