Proaktivitet förflyttar IT-fokus från kostnad till intäkt

Genom att optimera IT med moderna IT-tjänster minskar kostnader och tidsåtgång för IT-drift. Det leder både till effektivare medarbetare och frigör ekonomi och utrymme för innovation så att IT kan bli er konkurrensfördel.

En av de största utmaningarna för flertalet medelstora företag är att IT-avdelningarna är så uppslukade av daglig operativ drift att de inte hinner följa med i teknikutvecklingen och att förbättringsprojekten därför aldrig blir av. Man agerar där det brinner mest och ägnar sig åt akuta uppgraderingsprojekt istället för att ta tag i de stora frågorna; t.ex. ”ska vi uppgradera till senaste versionen av Exchange eller ska vi utreda våra medarbetares faktiska behov av kommunikation?”.

Resultatet blir oftast ”vi löser vårt akuta behov nu, och funderar på alternativen ”sen”. Det klassiska problemet är dock att ”sen” aldrig blir av.

För de som outsourcat IT är det tyvärr inte muntrare. Outsourcingleverantörerna rekommenderar sällan förändringar som kraftigt drabbar deras affär, vilket blir en ren motsats till kostnadseffektiviserande proaktivitet. Proaktiviteten består snarare i merförsäljning och sker oftast bara när den också gynnar leverantören. Och det värsta driftbolag vet är att stöka med en leverans som är ”satt”. De personer som har tillräcklig insyn för att kunna driva proaktivitet är

1) inte avlönade för att driva det 
2) får merarbete som resultat 
3) har som enda KPI att leva upp till SLA och avtal.

De flesta företag befinner sig därför i den klassiska reaktiva cykliska utvecklingstrappan (oftast treårscykeln) där man egentligen inte åtnjuter någon kontinuerlig innovation eller effektivisering mellan de stora stötvisa uppgraderingsprojekten. Oavsett om driften sker internt eller är outsourcad så är utgångspunkten mer att vårda teknik än användarbehov.

Men det pågår nu flera IT-revolutioner som grovt innebär att 
1) det går att leverera traditionell IT på ett betydligt smartare sätt än de flesta gör(cloud, mobilitet, automatisering etc.) 
2) det pyr en revolution av ”there’s a better way”-alternativ till det traditionella.

Utvecklingen innebär en tydlig multisourcing-trend då det blir allt enklare att integrera de bästa tjänsterna och systemen där tjänste- och systemleverantörerna tar funktionsansvar så att dolda kostnader, i form av t.ex. kundspecifika uppgraderingar, kan elimineras.

För de allra flesta företag så behöver man ta sig igenom den första effektiviseringsresan för att bli mottagliga för den andra, då IT-budgeten ofta är låst. Möjligheterna öppnar sig för de som genom lyftet till en operativt effektiviserad och tjänsteorienterad IT-leverans använder frigjorda resurser och medel till proaktivitet. Först då kan man lyfta blicken och ta sig an de utmaningar som faktiskt ger en effekt för verksamheten.

Men kompetensen och profilen på IT-avdelningen behöver samtidigt också kompletteras och/eller förändras. De som bäst driftar IT-servrar är sällan samma personlighetstyper som de som bäst utvecklar nya IT-lösningar som utvecklar affären.

Sammanfattningsvis – inom de allra flesta branscher kommer de långsiktiga vinnarna att vara de som anammar möjligheterna med ny teknik för att öka intäkterna. För att nå dit behöver man först transformera IT för att sänka kostnaderna för den nuvarande IT-funktionaliteten.

Om frigjorda medel i form av tid och pengar därefter nyttjas för att förverkliga nytänkande IT-lösningar som gagnar affären och verksamheten så finns de bästa förutsättningarna att kunna sålla sig till vinnarna istället för förlorarna. Målet är således att omfördela tid och ekonomi från drift/IT-produktion till innovation för att IT ska bli en avgörande konkurrensfördel.

Dela inlägg!