Radar summit – Rätt IT-beslut är kanske viktigare än någonsin

Som oberoende IT-rådgivare är omvärldsbevakning helt avgörande för att vi ska kunna vara den proaktiva motorn bakom våra kunders IT-utveckling. Den största input vi får sker i vardagen såsom alla förändringsprojekt, RFI-processer och upphandlingar som vi genomför för våra kunder och veckovisa leverantörspresentationer med både etablerade och nya system och IT-tjänsteleverantörer.

På Radar Summit får vi en möjlighet att ta ett par steg tillbaka och lära om de lite större perspektiven. Det hinner vi sällan med i den dagliga verksamheten och Radar fokuserar mer på de större dragen; hur IT-branschen påverkas av yttre och globala faktorer.

I en ovanligt skakig och snabbföränderlig omvärld var de två huvudteman som dominerade seminarierna på Radar säkerhetshotet och det ekonomiska läget. Även hållbarhet var ett omdiskuterat tema, om än i betydligt mindre omfattning. Vi summerar nedan några av våra insikter och slutsatser från Radar Summit 2022 samt ger några av våra tips inför kommande år.

Molnet växer och hjälper företag anpassa sig i tider av kris och orolighet

En tydlig slutsats är att det utifrån de båda huvudteman finns flera fördelar med att förflytta sig mot en molnbaserad IT-miljö. Och molnförflyttningen går just nu snabbare än någonsin tidigare. Enligt en undersökning som Hashicorp har utfört tillsammans med Forrester, hanterades ca 33% av alla Workflows (arbetslaster) i molnet för ett år sedan. Motsvarande siffra beräknas om två år vara 61%! Samtidigt säger undersökningen att 94% av alla organisationer och företag slösar pengar i molnet då många är omogna beställare av dessa tjänster. Detta i en tid när oron över det ekonomiska läget är mycket stor och många verksamheter för kanske andra gången på kort tid ställer om mot kostnadsbesparing. Det är tydligt Covid-19 har varit en drivkraft som har påskyndat förflyttningen mot molnet.

För företag som inför pandemin hade kommit långt i sin molnresa kontra de som var kvar på marken stod dessa företag inför två helt olika utgångslägen. Företag som hade kommit tillräckligt långt på denna resa kunde i tid av kris och oro dra nytta av alla de fördelar som molnet innebär:

Traditionell IT

 • Låg avtalsflexibilitet
 • Begränsad skalbarhet
 • Låg grad av automation
 • Fasta kostnader

Molnbaserad IT

 • Hög avtalsflexiblitet
 • Stor skalbarhet
 • Högre grad av automation
 • Rörliga kostnader

Flera av våra kunder kunde under pandemin tack vare sin molnförflyttning snabbt och enkelt skala ner sin molnbaserade IT-miljö. I vissa fall med 80-90% vilket möjliggjorde kraftigt minskade kostnader i en tid när intäkterna minskade hastigt. En konkurrensfördel som inför rådande ekonomiskt läge kan bli avgörande för att komma stark ur en lågkonjunktur.

Kostnadskontroll och ”rätt” investeringar är avgörande

för bibehållen konkurrenskraft

På grund av rådande oro i världen med kraftigt ökande inflation kommer sannolikt många IT-budgeter att minska under 2023. Allt annat än en rejäl höjning av IT-budgeten kommer att innebära en realminskning på grund av inflationen. Och det är inte tekniken utan lönekostnader och avtalsindexeringar som kommer att äta upp mycket av budgeten. Digitalisering och automation har länge uppfattats som buzzwords. Just dessa områden är däremot viktigare än någonsin för att parera för en eroderad IT-budget. Investeringar inom detta som gör att kostnader kan minska eller att intäkter kan öka, kan vara avgörande för vilka företag som kommer klara den tuffa ekonomisk period vi är inne i.
Det är tydligt att olika lösningar för automatisering har blivit alltmer mogna och kostnadseffektiva. Man kan idag uppnå mer till samma eller lägre kostnad genom rätt investeringsbeslut, vare sig det handlar om att börja nyttja de inbyggda tjänsterna i t.ex. Microsoft 365, såsom Power Platform, för att digitalisera interna processer eller att börja robotisera sina arbetsprocesser med hjälp av RPA. Vikten av att göra ”rätt” IT-investeringar blir kanske viktigare än någonsin tidigare.

Även vikten av kostnadskontroll m.t.p. kommande lönerörelse, inflation, avtalsindexeringar etc. kommer nu att öka avsevärt när många verksamheter pressas av det svårare ekonomiska läget. Som en del av våra IT-styrningstjänster har vi länge hjälpt våra kunder att sänka kostnader genom löpande effektivisering och kostnadskontroll. Genom att kapa onödiga kostnader kan pengar frigöras för att investera i mer värdeskapande IT. Läs gärna mer om hur vi kan hjälpa att kapa onödiga IT-kostnader!

Hotbilden är större än någonsin, men mindre i molnet än på marken

Globalt finns många och allvarliga hotbilder som resultat av en skakig politisk miljö, alltmer kompetenta hotaktörer och illvilliga underrättelsetjänsteverksamheter. Cyberbrott kostar idag mer än samtliga transnationella brott och ökar med 15% årligen. Vi spenderar idag ca 11 miljarder på IT-säkerhet i Sverige (motsvarande ca 5% av IT-budgetarna) men om man summerar kostnader, utifrån vad incidenterna medför för problem, så är kostnaderna mycket större.

P.g.a. av den osäkerhet som har uppstått p.g.a. av EU-domstolens ogiltigförklarande av Privacy Sheild, som ett resultat av Shrems II, har många den senaste tiden vacklat inför att förflytta sig mot molnet på grund av otydlighet gällande efterlevnad. Efterlevnad som lätt misstas för säkerhet i molnet. Enligt en studie som har utförts av Blekinge Tekniska Högskola framgår det att 82% av alla framgångsrika cyberattacker sker mot traditionella IT-miljöer, på marken. Något som förklaras av att angreppsytorna är betydligt fler i en traditionell IT-miljö.

Med detta sagt är det viktigt att förstå att efterlevnad och säkerhet inte är samma sak, och att dessa två ofta står i direkt konflikt med varandra. Hos många av våra kunder är det väldigt påtagligt att både den bästa och billigaste säkerhetslösningen oftast är molnbaserad, men utifrån rådande läge i strid mot GDPR. Under 2023 kommer det nya dataskyddsavtalet mellan USA och EU, ”privacy Shield 2.0” att ratificeras av EU, läs mer om detta här. Om ni står inför behovet att flytta tjänster till molnet men har pausat dessa p.g.a. det rådande regulativa läget kan det därför snart bli aktuellt börja planera för en molnflytt.

Omfattande kompetensbrist inom IT hämmar utvecklingen

2024 beräknas Sverige sakna 70 000 människor inom Techbranschen. En utmaning som kommer ta lång tid att lösa och kräva initiativ av både politiken och näringslivet. Detta faktum är ännu en bekräftelse på den goda timingen i vår satsning att bygga skalfördelar i IT-styrning och rådgivning. Vi har baserat våra tjänster utifrån den verklighet där många verksamheter är för små för att det ska vara ekonomiskt rimlig, att i knivskarp konkurrens om denna bristande resurspool kunna locka till sig och bibehålla rätt IT-kompetens ”in house”.

Tips för ett framgångsrikt IT-år 2023

Nedan summerar vi några tips och reflektioner som vi tror blir viktiga att adressera under nästa år:

 • Säkerställ att ni har etablerat en molnstrategi, och att ni har en plan för vilka funktioner/arbetslaster ni ska flytta
 • Säkerställ att ni har en plan för hur ni ska tackla säkerhetsfrågan
  • Hur säkerställer ni hög medvetenhet och kompetens inom er organisation?
  • Köper ni rätt IT-säkerhetstjänster eller behöver nuvarande omfattning utökas eller effektiviseras?
  • Arbetar ni löpande med riskhantering?
 • Tänk på att en bibehållen IT-budget är en sänkt IT-budget i realiteten och säkerställ att er IT-budget baseras på en väl prioriterad IT-plan
 • Om ni inte har etablerat en process för effektiv kostnadsuppföljning är det dags att säkerställa kontroll över era IT-kostnader och avtalsvillkor
 • Säkerställ att ni har en plan för hur ni ska kompetensförsörja er IT-organisation och IT-projekt, se till att ni har identifierat era strategiska partners

Dela inlägg!