Förändringstöd hos RNB

Retailkedjan RNB Retail and Brands omfattar Polarn & Pyret, Brothers, verksamheten i NK-husen i Göteborg och Stockholm samt Man of a Kind. Totalt utgör verksamheten ca 200 butiker i Norden.

RNB befann sig 2017 i en situation där tillgängligheten på kritiska IT-system var otillräcklig till följd av en föråldrad och spretig central IT-plattform, kostnadsdrivande legacy-miljöer, en underdimensionerad nätmiljö för butiker. Bakgrunden till situationen var ett långt leverantörssamarbete med alltför låg förändringstakt vilket innebar att både synliga och dolda IT-kostnader blivit för hög. 

Mot bakgrund av dessa utmaningar fick MissionPoint under hösten 2017 uppdraget att analysera situationen och förbereda en outsourcingupphandling. Efter en jämförelse mot marknadsnivåer konstaterades stor besparingspotential samtidigt som flera kort- och långsiktiga besparingsåtgärder identifierades. En ny outsourcingstrategi framarbetades ämnad att modernisera IT-stödet, uppnå hög avtalsmässig flexibilitet samt att etablera ett mer aktivt leverantörssamarbete.

Parallellt med RFI-processen för att identifiera kravmatchande leverantörer fördes dialog med befintlig driftleverantör om kortsiktiga åtgärder för att komma till rätta med problem i leveransen och förberedande aktiviteter för att möjliggöra ett effektivt leverantörsbyte. Samtidigt fördes avtalsdialog med ny WAN-leverantör till de ca 200 butikerna – en utmanande situation med många nödvändiga förändringar som behövde ske synkront.

“I RFI-processen medverkade 8 outsourcingleverantörer varav 4 valdes ut att medverka i RFP-processen. Det resulterade i avtalsförhandling med två av de leverantörer som MissionPoint hade rekommenderat att ha med i RFI-fasen. Resultatet av förhandlingarna där vi i samarbetet med MissionPoint, med stor erfarenhet av dessa förhandlingar, blev ett mycket flexibelt avtal med den vinnande leverantören, Candidator.”

I det omfattande transformations- och migreringsprojekt som därefter genomfördes parallellt med WAN-införandet uppstod behovet av en lösningsarkitekt med djup teknisk kompetens. Det var då naturligt för RNB att vända sig till MissionPoint, som insatta i förutsättningarna och historiken, och en konsult i MissionPoints nätverk kunde axla uppdraget. Samtidigt togs ett stämmobeslut att förberedelser skulle påbörjas för att respektive butikskedja ska kunna stå på egna ben för en ev. framtida försäljning.