Vi hjälper er nå smartare sätt att
IT på

Vi på MissionPoint brinner för att hjälpa våra kunder att uppnå smarta och framtidssäkra IT-lösningar. Genom att ständigt utmana det traditionella och ligga steget före bistår vi som oberoende förändringspropeller så att våra kunder får ut verklig affärsnytta av modern teknik.

Bakgrund

Missionpoint grundades av Magnus Tjerneld och Olle Carlenarson, båda med gedigen erfarenhet inom förändringsledning, IT-arkitektur, strategi och outsourcing. Efter många år på leverantörssidan blev det tydligt att det enda sättet att kunna erbjuda kunden de bästa råden är att vara oberoende. I och med den snabba teknikutvecklingen och den ständigt ökande tillväxten av nischade “best of breed-tjänster” blev det allt vanligare att “någon annan” tillhandahöll den bästa tjänsten eller lösningen för kunden.

Drivkraften bakom att kunna vara den som löser kundens problem på bästa möjliga sätt, utan inlåsningar, begränsningar eller beroenden ledde till att MissionPoint grundades hösten 2015. 

Vårt fokus på omvärldsbevakning, proaktivitet och oberoende, kombinerat med vår djupa tekniska och affärsmässiga kompetens inom IT-industrin blir på sikt viktiga faktorer för våra kunders framgång.

Vanliga problem vi hjälper våra kunder med

För stort fokus på nuläget istället för "börläget"

Oavsett om IT är outsourcat eller ej läggs ofta för mycket av IT-organisationers tid på driftfrågor och incidenter som hade kunna undvikas om en fungerande problem-process fanns etablerad. IT riskerar i sin helhet bli eftersatt och en teknisk skuld byggs upp över tid. Situationen resulterar ofta i långdragna projekt som både driver mycket tid och kostnad men också gör det ännu svårare att komma ifatt.

Bristande kostnadskontroll och IT-förståelse

Ett vanligt problem är att IT-leveransen har varit statisk allt för länge och att IT-avtal har fortsatt löpa utan att avtalsvillkor eller leveransen i sig har ändrats särskilt mycket. Detta innebär, givet den snabba teknikutvecklingen, högre kostnader både på grund minskad effektivitet och bristande kostnadsuppföljning. Ofta uppstår dessa problem pga tids- eller kompetensbrist i den interna IT-organisationen. Det krävs att ständigt hålla sig ajour med nya tjänster och licensformer, arkitektonisk insikt och detaljerad insikt i backupscheman, lagrings-regelverk etc. för att bevaka sina IT-kostnader. 

Avsaknad av proaktivitet hos leverantören

Allt för ofta outsourcar företag sin IT-drift och support med förväntan om att ansvaret för strategiska frågor, omvärldsbevakning och proaktivitet också har lämnats över. Outsourcingleverantörer har dock svaga incitament för att agera proaktivt då detta många gånger står i konflikt med deras intäkter samtidigt som de inte har experter internt inom alla de områden som behöver adresseras. 

IT och verksamhet förstår inte varandra

IT-avdelningen och verksamheten har ofta svårt att förstå varandra. Typiskt för både interna IT-avdelningar och outsourcingrelationer är att de fastnar i rollen som drift- och supportavdelning och över tid får allt svårare att agera i den viktigaste rollen – att med modernare lösningar effektivisera verksamhetens arbetsuppgifter. Likaså underskattar ofta verksamheten den komplexitet som råder i många IT-frågor. Ofta resulterar det i att ingen av parterna är riktigt nöjd.

Bristande systemstöd

Många företag brottas med gamla system som inte klarar verksamhetens krav på modernisering och mobilitet och känns rent föråldrade att arbeta i. Dessutom innebär äldre system, ofta med kundunika installationer, höga drift- och uppgraderingskostnader. Systemleverantörerna marknadsför sina äldre system som molnbaserade eller SaaS. Men för äldre system skrivs oerhört sällan den underliggande koden om, vilket kräver stora investeringar. Det är närmast att jämföra med att byta ut den nedersta våningen i ett höghus. De blir “sminkade grisar” (ovanpåliggande webbgränssnitt, ASP etc.) som inte erbjuder de fördelar som riktiga SaaS-system levererar. En plan bör upprättas för hur och när system med traditionell systemarkitektur ska ersättas.

Avsaknad av "ordning och reda"
Många brottas med bristfälliga rutiner och struktur i sina interna IT-processer. Ofta finns en otydlig ansvarsfördelning eller så saknas helt ägandeskap över viktiga IT-områden. Styrdokument såsom IT-strategi, IT-policy och kontinuitetsplan är daterade eller obefintliga. Sådana brister omöjliggör en effektiv IT-styrning och att rätt IT-beslut blir svårare att fatta. Effektiv IT börjar alltid med en god IT-styrningsmodell!
 
Säkerhetsrisker och regulatoriska krav

Parallellt med den snabba IT-utvecklingen ökar också hotbilden då säkerhetshot blir allt fler och sofistikerade. Samtidigt blir de regulativa kraven allt mer krävande och svårgreppbara i en global värld där data transporteras snabbt mellan olika länder och kontinenter. Att hålla sig ajour i dessa frågor och att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå som också efterlevs är en stor utmaning för flera företag!

Läs mer om hur vi kan hjälpa er

Vår mission är att leda våra kunder genom den förändring som krävs för att kunna dra nytta av alla fördelar och vinster med den snabba IT-utvecklingen.

Vi är leverantörsoberoende expertrådgivare som förstår både affär och teknik. Vi har en pragmatisk infallsvinkel där våra pedagogiska rekommendationer grundas i ekonomiskt underbyggda beslutsunderlag.

Vi tar ett helhetsgrepp om IT-situationen för att med modernare och smartare lösningar effektivisera processer och medarbetare, sänka IT-kostnader, säkerställa intäkter och information. Läs mer här!

Vi går in som IT-expertis inom många olika IT-relaterade områden, vare sig IT hanteras internt eller externt. Förstudier, upphandlingar, frågor gällande IT-organisation, IT-strategi, IT-avtal etc. Läs mer här!

Vi är vardagligt bollplank åt IT-chefer och CIO:s och hjälper till i frågor som arkitektur, informationssäkerhet och omvärldsbevakning. Vi hjälps åt med att prioritera och säkerställa genomförandet av en kontinuerligt uppdaterad IT-plan. Läs mer här!

Vi frigör den “ofrivillige IT-chefen” genom att ta ett helhetsgrepp om kundens IT-styrning, axla det proaktiva ansvaret, säkerställa effektiv IT och konkurrenskraftig IT-kostnad. Läs mer här!